ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ' (ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਪੀਆਈਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ.
  • ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਟੋਰ, ਵੇਚੇ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. 
  • ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  • ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ. ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਕੁਕੀਜ਼, ਵੈਬ ਬੀਕਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. 

ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਲਾਗ, ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਆਰਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਨਿਊਜਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਵਰਤੋ, ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਟਿਕਟ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ.
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ, ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਰਫ਼, ਜ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ:

      ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ.
      ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
      ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ.
      ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਰੱਕੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ.
      ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
      ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ
      ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਲਾਈਵ ਚੈਟ, ਈ-ਮੇਲ, ਫੋਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ)

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰਮ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਕੈਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਥ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ / ਕਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਕਟ ਲੇਅਰ (SSL) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ.

ਕੀ ਅਸੀਂ 'ਕੁਕੀਜ਼' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿ yourਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਸਟਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਿਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਲਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ.

ਪਰ, ਨਾ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਪਨ, ਜ ਹੋਰ ਵਰਤਦਾ ਲਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਗੂਗਲ

ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗੂਗਲ AdSense ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ.
ਗੂਗਲ, ​​ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੂਗਲ ਦੀ ਡਾਰਟ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੂਗਲ ਐਡ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਆਰਟੀ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ:
      ਗੂਗਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਠੱਪਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
      ਜਨ-ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
      ਡਬਲਕਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਟੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਅਸੀਂ, ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਹਿਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਕੂਕੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੂਕੀਜ਼) ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲਕਲਿਕ ਕੂਕੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ.
ਬਾਹਰ ਉਤਰੀ:
ਗੂਗਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਪੰਨੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Google ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਹਿਲ ਅਯੋਗ-out ਪੰਨੇ' ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ Google Analytics ਔਪਟ-ਆਉਟ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਪਟ-ਆਉਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
COPPA (ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ)

ਜਦੋਂ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ Onlineਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਸੀਓਪੀਏਏ) ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਓਪੀਪੀਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ servicesਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ doਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਫੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਲ

ਫੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਲ ਅਸੂਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਫੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ
      7 ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਾਨੂੰ ਵਿਚ-ਸਾਈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ
      7 ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਰਹਿਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ.

CAN-SPAM ਐਕਟ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਪਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਲੋੜ, ਕਰਤਾ ਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ.

ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ:
      ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ, ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ
      ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੱਪਡੇਟ ਭੇਜਣ ਲਈ.
      ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ
      ਜ ਸਾਡੇ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਲਈ ਜਾਰੀ.
CAN-SPAM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:
      ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ.
      ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਚ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ.
      ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜ ਸਾਈਟ ਹੈੱਡ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.
      , ਰਹਿਤ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਈਮੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
      ਆਦਰ ਚੋਣ-ਬਾਹਰ / ਅਸਫਲ ਬੇਨਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ.
      ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਹਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਾਹਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
      ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵੁਇਚਰਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐੱਲ. ਐਲ

ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ 2, M4,

ਅਲੀ ਹਾਮਾ ਸਾਈਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ,

ਜ਼ੇਦ ਫਸਟ ਸਟ੍ਰੀਟ,

ਸੁਬਾਰੂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ,

ਪੀਓ ਐਕਸਂਗ ਐਕਸ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ

[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

P: + 971 25 505080

F: + 971 25 505030

M: + 971505098987

2019-03-11 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੰਪਾਦਿਤ